پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > واحد مديريت خطر بلایا 
 
 

 

هفته کاهش خطر بلایا (4 لغایت 10 دی  ماه )

 

مدیریت کاهش خطر بلایا

نقش حوزه بهداشت دربلایا نقش غیر قابل انکار وحیاتی است که درهر چهارفاز مدیریت بلایا اعم از پیشگیری وکاهش آسیب ،آمادگی ،پاسخ وارزیابی ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد. ضمن تاکید برپیشگیری وکاهش آسیب برآمادگی ، نظام سلامت برای مقابله با بلایا تاکید دارد با قراردادن    (EMERGENCY OPERATIONE PLAN) EOP  دربرنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی دربلایا وفوریت ها،تلاش درراستای پاسخ به تقاضای دائمی ورو به افزایش تیم ها را دربردارد.

توجه به این مهم نیاز به اجرای برنامه مذکور توسط کلیه تسهیلات مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه ها را داشته ومستلزم مشارکت کلیه گروه ها و واحدهای فنی واجرایی  میباشد. لذا لازم است معاونت بهداشتی  دانشگاه پیگیری وهماهنگی های لازم درراستای ایجاد گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا که مسئولیت کمیته بهداشت درمدیریت بحران را برعهده داردانجام نماید.حیطه کاری این واحد بیشتر از طریق اقدامات لازم برابربرنامه عملیاتی تدوین شده  براساس موارد ذیل صورت میگیرد.

 

الف) قبل از وقوع بلایا: (Mitigation and Preparedness)

 

•           تهیه وتدوین EOP  (EMERGENCY OPERATION PLAN) EOP  (برنامه عملیاتی اضطراری )

•           تشکیل تیم هایICS  (INCIDENCE COMMOND OF SYSTEM)  (سامانه فرمان دهی حوادث )

•           ارزیابی آسیب پذیري و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

•           اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیلات بهداشتی

•           جلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه هاي سلامت-محور کاهش خطر بلایا

•           آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بلایا

•           تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها

•           ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

•           استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

•           اجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیران و کارکنان بهداشتی

•           اجراي تمرین هاي آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

ب) فرماندهی ومدیریت تیم ها و واحدهای عملیاتی در زمان وقوع بلایا   (Response):

•           ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهاي تسهیلات بهداشتی و جامعه

•           ارزیابی مستمر نیازهاي بهداشتی جمعیت آسیب دیده

•           ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر

      •          پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه

ج)  پس از وقوع بلایا ( Recovery) :

•           تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

•           بازسازي تسهیلات و بازتوانی برنامه هاي بهداشتی آسیب دیده

•           مشارکت در تدوین و اجراي بازتوانی روانی - اجتماعی جامعه

•           پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.