سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس 
 
 

 

 واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و  مدارس 

 واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارد. در این راستا فعالیت های این واحد شامل دو گروه سنی نوجوان (۱۸-۵ سال دانش آموز و غیردانش آموز) و جوان (۳۰-۱۸ سال دانشجو و غیردانشجو) است.

معرفی پرسنل:

تاریخ به روز رسانی  18/10/1400

بیتا قنبری                              کارشناس مسئول واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

سیده شهربانو موسوی دهنار    کارشناس واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

زهرا شیرشاهی                            کارشناس واحد سلامت جوانان و مدارس

 

   عبارتست از يك سلسله فعاليتها و اقداماتي كه هدف آن تشخيص تامين و حفظ ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان اولياء آنان و كادر شاغل در مدرسه مي باشد و شامل:

آموزش بهداشـت: 

آمـوزش بهداشـت در كليـه مقاطـع تحصيلـي جهـت دانش آمـوزان، والدين كادر آموزشي و خدمتگزاران مدارس انجام مي گيرد كه براي هر يك از گروهها موضوعات خاص در نظر گرفته مي شود. دسترسی تمام مردم به وسایل نجات بخش در مقابل ویروس کووید-19درراستای "سلامتی برای همه"و ارسال راهنمای تکمیل چک لیست پایش اجرای دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس جدید 2019 در مدارس نسخه 07: بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی در سال تحصیلی 1401-1400

آموزش بدو خدمت کلیه نیروهای طرحی ، رسمی ، قراردادی
آموزش پزشکان و نیروهای طرف قرارداد
آموزش به مراقبین مدارس در ارتباط با آخزین دستورالعملها و موضوعات  بهداشتی جهت حساس نمودن آنها و ایجاد نگرش و توانمند سازی آنان در برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان و اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان   .

هدف از آموزش بهداشت بالا بردن سطح دانش بهداشتي و در نهايت ايجاد تغيير مطلوب در رفتاردانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها مي باشد. دانش آموزان با توجه به اينكه در سن فراگيري هستند و در مكان و زمان معيني تجمع دارند قادرند مطالب بهداشتي را به خوبي بياموزند و به كار گيرند و به اجتماع و خانواده انتقال دهند.

   


 2- بررسي بهداشت محيط مدرسه شامل :

 • محل احداث مدرسه
 • وضعيت ساختمان مدرسه و ايمني و حفاظت محيط مدرسه
 • تامين آب آشاميدني سالم
 • بهبود سرويس هاي بهداشتي
 • نحوه صحيح دفع زباله و فاضلاب
 • بهداشت مواد غذائي و نظارت بر بوفه مدارس
 • مبارزه با حشرات و حيوانات موذي

 

 


3- ارائه خدمات بهداشتي به دانش آموزان شامل :

  كليه دانش آموزان بايد درطول سال تحصيلي يكبار از نظر سلامتي سنجيده شوند اين سنجش شامل :

الف- اندازه گيري قد و وزن:      

  بهترين روش براي پي بردن به وضعيت رشد دانش آموزان اندازه گيـري قد و وزن آنهاست . قد و وزن دانش آموزان در طول سال تحصيلي يكبار انــدازه گيري مي شود و روند رشد در نمودارهاي مربوط براي دختران و پسران جداگانه رسم مي گردد. دانش آموزانـــي كه طبق اين معيـار دچـار اختلال هستند شناسائي و بايد مشكل آنان پي گيري شود.

ب- ارزيابي تغذيه و اختلالات تغذيه اي:   

  با توجه به نقش و اهميت تغذيه در سلامت جسمي و فكري دانش آموزان لازم است وضعيت تغذيه آنان مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد . در همين راستا اقدامات ذيل انجام مي گيرند:

 • آموزش مسائل تغذيه به دانش آموزان والديـن و كاركنان
 • نظارت بر وضعيت تغذيه دانش آموزان و بوفـه مدارس و بررسي ارزش غذائي مجـاز يا غير مجــاز بودن و مسائل مربوط به فساد مواد غذائي
 • بررسي مشكلات و اختلالات تغذيه اي شايــع در سنين مدرسه از قبيل كم خوني فقر آهن ، گواترو ...

ج- معاينه دهان و دندان:   

   با توجه به اينكه درسنين 7 تا 12 سالگي دندانهـاي شيري كودكان به تدريــــج مي افتند و جاي آنـها دندانهاي دائمي در مي آيند و اگر دندانهاي دائمي صدمه ببينندو از بين بروند ديگر جايگزين نخواهند  شد. بنـابراين لازم است كه هر دانش آموز حداقـل سالي يكبار از نظر سلامت دهان و دندان معاينـــه شود.

 


4- سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه:

  سنجش كودكان بدو ورود به دبستان طبق شناسنامه سلامت در پايگاههاي سنجش مستقر در شهر انجام مي گيرد  .            

  معاينات ساير پايه ها در مدارسي كه داراي مربي بهداشت هستند توسط مربي بهداشت و در مدارس فاقد مربي بهداشت توسط پرسنل درمانگاهها صورت مي گيرد.

درصورت مشاهده اختلال بايد توسط والدين پيگيري و در برطرف شدن اختلال اقدام نمايند.

 


5-تشكيل پرونده سلمت در سامانه سیب جهت دانش آموزان و کارکنان مدارس:

  تشكيل پرونده بهداشتي جهت كليه مدارس و ثبت نتايج معاينات حاصل از سنجش دانش آموزان و كليه گزارشها مربوط به بيمار يهاي واگير ،حوادث واكسيناسيون و نواقص بهداشت محيط و اقدامات انجام شده در تمام زمينه ها در فرم هاي مخصوص موجود در پرونده.


    6- واکسيناسيون:

تـكـمـيـل واكـسـيـنـاسـيـون دانـش آمـوزان ورودي مــدرسه و هـمـچـنـيـن انجام واكسيناسيون توأم دانشآموزان 16- 14 ساله و پيگيري دانش آموزاني كه نقص واكسيناسيون دارند طبق برنامه واكسيناسيون كشوري. برنامه ریزی جهت پوشش ۱۰۰% واکسیناسیون توام دانش آموزان ،بررسی کمی و کیفی نحوه­ی مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس در محیط مدرسه، ارتقاء برنامه از طریق تعیین وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و ارائه مداخلات و راهکارها می­باشد.

 


7-بازآموزی پرسنل:

  آموزش و بازآموزي كاردانها –كارشناسان و پزشكان مراكز بهداشتی درمانی در ارتباط با مسائل بهداشت مدارس عبارتند از: رفتارهاي مرتبط با صدمات غيرعمدي و خشونت، مصرف دخانيات، مصرف الكل و سوء مصرف مواد، رفتار جنسي پرخطر، رفتارهاي تغذيه اي ناسالم ، كم تحركي و اختلالات سلامت روان.

 


8- نظارت:

نظارت بر مرکز خدمات جامع سلامت شهری و پایگاههای برونسپار و بررسي مسائل بهداشت مدارس .

بازديد از مدارس همراه با كارشناسان بهداشت محيط جهت مسائل بهداشتي - بررسي وضعيت سرويسهاي بهداشتي –آموزش دانش آموزان و مشاركت در رفع مشكلات . پایش توسط مرکز خدمات جامع سلامت از 20 درصد مدارس (نسخه 07: بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی) در هفته انجام شود.

 • نظارت بر طرحهاي در حال اجرا در مدارس مانند:
 •   طرح پديكلوز ( شپش)
 • طرح بهداشت نوجوانان( بلوغ)
 • سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي کودكان بدو ورود به دبستان
 • طرح بهسازی پایگاه تغذیه سالم  و طرح آهن ياری

 


9- برگزاري سمينار جهت كادر بهداشتي و مربيان بهداشت مدارس .

10- همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در كنترل بيماريهاي واگير در مدارس.

  11- شركت در جلسه شوراي بهداشتي:

مناطق آموزش و پرورش و بررسي مشكلات بهداشت مناطق و مشاركت در رفع موانع موجود.

12- همكاري با مربيان بهداشت مدارس:

 در زمينه آموزش به دانش آموزان –آزمايشات مربوطه و پيگيري مشكلات دانش آموزان .

13- شركت در كارگاههاي آموزشي:

  بهداشت مدارس، همكاري در برنامه ريزي و برگزاري كارگاه آموزشي مشابه براي رده هاي مختلف كاركنان بهداشتي.

14- برگزاري نمايشگاه:

  برگزاری نمايشگاه در سطح شهر تهيه و نصب پلاكارد تهيه و توزيع پوستر با همكاري آموزش بهداشت و توزيع به آموزش و پرورش و ساير ادارات در مناسبتهاي مختلف بهداشتي جهت آموزش و معرفي اهداف بهداشت مدارس به بازديد كنندگان.

15- آمارها:

  جمع بندی آمارها و بررسي آنها ازنظر درصد اختلالات - حوادث - آموزشها و اکسل حوزه های امتحانی و اکسل بازدید نسخه 07 وورود اطلاعات کارکنان و نتایج باردید درسایت پورتال وزارت بهداشت و  گزارش به معاونت بهداشتی.

هماهنگی برون بخش

 هماهنگی با آموزش و پرورش کل  استان
هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش
هماهنگی با آموزش و پرورش استثنائی استان
هماهنگی درون بخش
هماهنگی با معاونت بهداشتی در کلیه امور جاری
هماهنگی با واحد بیماریها در ارتباط با کووید19-پدیکلوز –تالاسمی –ایدز –هپاتیت و…….
هماهنگی با واحد خانواده در ارتباط با برنامه آهن یاری –تغذیه در مدارس –ید سنجی وگواتر
هماهنگی با واحد بهداشت محیط در ارتباط با بازدید های بهداشت محیط ، پایگاه تغذیه سالم  ، صدور کارت سلامت
هماهنگی با واحد مالی در اختصاص بودجه مربوط به برنامه های سلامت در مدارس

برنامه جوانان گروه 18 تا 30 سال

 سلامت جوانان- منظور ار سلامت وضعیتی است که در آن جوانان از سطحی از آگاهی و توانمندی برخوردارند که میتوانند آزادانه به اتخاذ تصمیمات آگاهانـه بـرای آینده خود پرداخته و در این راستابا رویکرد توانمند سازی از سلامت خود به عنوان منبعی برای انجام فعالیتهای فیزیکی، روانی و اجتماعی حداکثر بهره را ببرند.   عبارتست از يك سلسله فعاليتها و اقداماتي كه هدف آن تامين و حفظ ارتقاء سطح سلامت جوانان و ترغیب آنان برای ازدواج مناسب مي باشد و شامل:

          تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان براساس شاخص ها و اهداف ارسالی از معاونت بهداشتی دانشگاه و وزارت بهداشت
شناسایی مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش جوانان  ، غربالگری افراد از نظر واکسینه شدن/  انجام تست PCR

-شناسایی ذینفعان برنامه های مرتبط با جوانان در منطقه و شهرستان تحت پوشش
-نظارت برجمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارفعالیت ها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتی 
-
بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها 
-
شرکت در جلسات آموزشی و کارگاههای معاونت بهداشتی دانشگاه
-برگزاری کارگاه، همایش و کلاس های آموزشی و جلسات هماهنگی جهت اجرای برنامه های جوانان 
-
تهیه، تدوین و ارائه متون رسانه  علمی آموزشی در زمینه سلامت جوانان و هماهنگی جهت تکثیر و توزیع آنها و ارسال در فضای مجازی
-اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی و ارسال آنها برای واحدهای بهداشتی درمانی محیطی
-بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و اقدام درجهت رفع آنها 
-
تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی
-تلاش درجهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان ، پویاسازی و ارتقاء سیستم بهداشتی
-بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی و تجهیزات و هماهنگی جهت تامین آنها
-همکاری بین واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس با  سایر واحدهای ستادی (همکاری های بین بخشی) درجهت توسعه  برنامه سلامت جوانان
-هماهنگی و همکاری با ادارات مرتبط با سلامت جوانان در منطقه تحت پوشش (دانشگاهها، اداره ورزش و جوانان، حوزه های علمیه، پادگانها و مراکز تجمعی جوانان... )
-فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت جوانان در اجرای برنامه های مرتبط با سلامت جوانان 
-
همکاری با واحد سلامت جوانان و نوجوانان مدارس معاونت بهداشتی  در اجرای برنامه های مرتبط با سلامت جوانان 
-
نظارت ، پایش و ارزشیابی مستمر و مداوم ازفعالیت های کارکنان در برنامه های سلامت جوانان
-تعیین شاخص مرتبط با جوانان درمناطق تحت پوشش و تحلیل آنها
-همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده (بسیج اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بهبود شیوه‌ی زندگی، مکمل یاری ویتامین دی جوانان)
-برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته و روز ملی جوان، و... )
-برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی جوانان گروه هدف (۲۹-۱۸ سال) دانشجو و غیردانشجو
-آموزش دانشجویان در برنامه های مهارتهای ارتباطی، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، پیشگیری از مرگ جوانان براثر سوانح و حوادث ترافیکی (پایلوت)، ازدواج شاد و پایدار و...
-
تهیه عملکرد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه
-تهیه گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد به معاونت بهداشتی به صورت فصلی،۶ ماهه یا سالیانه آموزش به این گروه در خصوص خودمراقبتی معاینه پزشکی و ارزیابی این گروه و تکمیل شناسنامه سلامت جوان برگزاری سمینار برای این گروه در خصوص ازدواج مناسب برای جوانان -طراحی برنامه های مداخله ای جهت بهبود شاخص های جوانان و نوجوانان

 

ارتقای هماهنگی و همکاری گسترده بین بخشهای مرتبط با حوزه سلامت جوانان با حذف موازی کاریها و برقراری هماهنگی بین دستگاههای متولی
پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عوامل خطرساز بیولوژیکی و اجتماعی و زیست محیطی جوانان 
کاهش بار ناشی از عوامل خطر بیماریهای تهدیدکننده سلامت جوانان
افزایش سطح سواد سلامت در جوانان با تمرکز بر نیازمندیهای خاص اطلاعاتی گروههای آسیب پذیر جامعه
 افزایش دسترسی به غذای سالم ودارای ارزش تغذیه ای
کاهش شیوع سوءتغذیه (ناشی از کاهش ویا اضافه دریافت ریز مغذیها ودرشت مغذیها)
ارتقای رفتارهای سالم اجتماعی جوانان
نهادینه شدن مشارکت میانجیان مردم در حوزه سلامت اجتماعی جوانان
 ارتقای سرمایه اجتماعی جوانان 
کاهش شاخص های آسیب های اجتماعی حوزه جوانان
افزایش آگاهی جوانان درراستای ترویج ازدواج سالم
افزایش انواع خدمات موردن نیاز جوانان 
افزایش دسترسی عادلانه همه جوانان به انواع خدمات سلامت متناسب با نیاز خاص هر یک از گروههای جنسیتی در هر یک از سطوح سه گانه خدمات سـلامت بـا تمرکـز خـاص بـر خدمات سطح اول
کاهش موارد مرگ و ناتوانی بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی و کاهش بار اقتصادی و روانی این سوانح در جامعه
ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارتهای حفظ ایمنی خود، همراهان و خودروها در رانندگان جوان
 ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارتهای حفظ ایمنی خود، همراهان در زمینه بلایای طبیعی
ارائه خدمات بهداشتی و معاینات برای نوجوانان و جوانان به صورت رایگان

 

 

   

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.