پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

اطلاعات عمومی مرکز  خدمات جامع سلامت شهری حکیمیه

 

جمعیت

*تعدادخانوارتحتپوشش

مرکز

پایگاه

خانه

مرکز

پایگاه

خانه

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

15932

130

13940

89

-

-

14759

 

9335

 

 

 

 منبع: سامانه سیب

 

 

تعدادپایگاه تحت پوشش

دولتی

حاشیه

برونسپاری

1

-

2

 

 

تعدادپرسنل

تعدادمدارس

تعداداماکنتهیهوتوزیعغذا

تعدادکارگاهتحتپوشش

مرکزوپایگاهضمیمه

پایگاهغیرضمیمه

پایگاهبرونسپاری

ابتدائی

متوسطهاول

متوسطهدوم

1

2

-

9

10

7

343

976

                 
 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.